Język niemiecki

Temat: Manchmal geht alles schief…. /Czasami nic nie wychodzi…/ – czas Perfekt czasowników słabych (regularnych) – wprowadzenie.

Cele lekcji:

 • poznajesz podstawowe informacje na temat czasu przeszłego „Perfekt”,
 • przypominasz sobie i utrwalasz słownictwo z zakresu „czynności dnia codziennego”,
 • potrafisz przedstawiać fakty z teraźniejszości i z przeszłości dotyczące codziennych czynności.

1. Czas Perfekt Czas Perfekt to czas przeszły. Jest to czas złożony z dwóch elementów:

– PIERWSZYM ELEMENTEM – jest odmieniony czasownik posiłkowy „sein” lub „haben” – na drugim miejscu w zdaniu;

– DRUGIM ELEMENTEM – jest forma PARTIZIP II (lub nazywana też PARTIZIP PERFEKT), która znajduje się na końcu zdania i nie jest odmieniana.

 • PARTIZIP II tworzymy dla czasowników prostych według wzoru :

ge + temat czasownika + t

np.. dla czasownika „machen” będzie to : ge+mach+t = gemacht
inne przykłady: dla wohnen , spielen, lernen formy Partizip II brzmią:
wohnen – gewohnt        spielen – …………….. lernen – ……………..
Wyjątki:
czasowniki nierozdzielnie złożone i czasowniki kończące się na „-ieren” nie maja w formie Partizip II przedrostka „ge”, np. versuchen – versuch +t = versucht ;
czasowniki rozdzielnie złożone przedrostek „ge” między właściwym czasownikiem, a jego przedrostkiem, np. aufmachen – auf + ge + macht + t = aufgemacht.

 • Zamiana czasu teraźniejszego na czas przeszły Perfekt :

Czasownik, który w zdaniu w czasie teraźniejszym jest na drugim miejscu
zamienia się na formę Partizip II i przechodzi na koniec zdania w czasie Perfekt,
a na to wolne miejsce (drugie miejsce w zdaniu) stawiamy i odmieniamy czasownik
sein
(gdy zdanie wyraża ruch/ przemieszczenie lub zmianę stanu oraz w połączeniu z czasownikami „sein”, bleiben”, „werden”) lub czasownik haben.
np. Ich lerne Deutsch. Ich habe Deutsch gelernt.
       Du kaufst Kartoffeln. Du hast Kartoffeln gekauft.

 1. Ćwiczenie sprawdzające: Zapisz w czasie Perfekt zdania:
  Er macht die Hausaufgabe. …………………………………………….
  Wir wohnen in Berlin. …………………………………………….
 2. Tekst 6a/ 98 – rozpoznawanie zdań w czasie Perfekt i przyporządkowywanie ich do ilustracji, oznaczających czynności dnia codziennego.
 3. Praca domowa: Przeczytaj teksty jeszcze raz informacje gramatyczne dotyczące budowy zdań w czasie perfekt i porównaj je z informacjami w podręczniku na stronie 109-113
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory